เวลาที่อเมริกา 
                เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่มาก  จึงได้มีการจัดแบ่งการใช้เวลาออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ๆโดยมี 4 ส่วนที่ต้องมีการปรับเวลาที่เรียกว่า Daylight  Saving Time (DST) เป็นการปรับเวลาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  ซึ่งมีการหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง  และสิ้นสุดการนับเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิโดยจะหมุนเข็มนาฬิกาให้ถอยหลัง 1 ชั่วโมง  สำหรับการกำหนดวันปรับ DST ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2007-2015 ได้กำหนดเริ่มนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคม  และสิ้นสุดที่วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน
 
                สำหรับรัฐ Alaska Hawaii  จะมีการกำหนดเวลาเองเรียกว่า Alaska Standard Time (AKST)  และ Hawaii Standard Time  (HST) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ wwp.greenwichmeantime.us/daylight-saving-time
 
                สำหรับรายละเอียดของการกำหนดเวลาในพื้นที่หลัก 4 ส่วน ได้แก่
 
ส่วนภาคตะวันออก หรือ Eastern Time Zone (EST)
 
จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนจะมีการปรับเลื่อนเวลาในช่วงฤดูร้อนอีก 1 ชั่วโมง  ซึ่งมีผลทำให้เวลาของอเมริกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเป็น 13 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขต EST คือ Boston,  New  York,  Washington D.C.,  Miami  และ  Cleveland
 
ส่วนตอนกลางของประเทศ หรือ Central Time Zone
 
จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง  แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  มีการปรับ  Daylight Saving Time ซึ่งจะมีผลทำให้เวลาของอเมริกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเป็น 14 ชั่วโมง  เมืองสำคัญที่อยู่ในเขตนี้คือ Chicago และ New Orleans
 
ส่วนเขตแถบภูเขา หรือ Mountain Time Zone
 
จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเวลา Daylight Saving Time ซึ่งมีผลทำให้เวลาของอเมริกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเป็น 15 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขตนี้คือ Denver และ Phoenix
 
ส่วนพื้นที่ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิค หรือ Pacific Time Zone
 
จะมีเวลาช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 15 ชั่วโมงแต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time ซึ่งจะมีผลทำให้เวลาของอเมริกาช้ากว่าเวลาในประเทศไทยเป็น 16 ชั่วโมง เมืองสำคัญที่อยู่ในเขตนี้คือ San Francisco,  Seattle และ Hawaii
 
                การจัดแบ่งในเรื่องของเวลาไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตดินแดนของรัฐเท่านั้น  แต่จะพิจารณาจัดแบ่งตามหลักของภูมิประเทศ  ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดกลุ่มอาณาเขตของรัฐที่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้เวลาได้  บางรัฐอาจมีการใช้เวลาแตกต่างกันออกไปในพื้นที่ต่างกัน  เนื่องจากมีเส้นแบ่งส่วนของเวลาตัดผ่าน  เรื่องของเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนนี้  จะมีผลอย่างยิ่งในเรื่องของการเดินทาง  เนื่องจากตารางเวลาการเดินทางทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ รถประจำทาง ฯลฯ  จะอ้างถึงเวลาท้องถิ่นเสมอ