ประชากรอเมริกา 
 
                ปัจจุบัน  ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรรวมประมาณ 301.1 ล้านคน (ประมาณการ กรกฎาคม 2007) ประชากรดั้งเดิม  คือชาวอินเดียแดงแต่ปัจจุบันได้มีประชากรจากประเทศต่างๆทั่วโลกย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนได้สมญานามว่า Melting Pot  ซึ่งหมายถึงการเป็นแหล่งศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและละลายกลายเป็นหนึ่งเดียว  คนอเมริกันมาจากทุกแหล่งทุดเผ่าพันธุ์ทั่วโลก  ในขณะที่แผ่นดินดั้งเดิมเป็นคนของอินเดียแดง  ผู้อพยพรุ่นแรกจะเป็นกลุ่มผู้คนที่มาจากประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์  อันเนื่องมาจากการเสาะแสวงหาโอกาสที่ร่ำรวยเสรีภาพทางการเมืองและศาสนา  จากข้อมูลในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรเป็นชาวผิวขาวประมาณ 81.7% ส่วนพวกคนดำหรือพวกที่เรามักรียกกันว่านิโกรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของถิ่นนั้น  ก็ถูกนำมาจากทวีปอาฟริกาในฐานะทาส  จนกระทั้งในปี ค.ศ.1863  ในสมัยประธานาธิบดี ลินคอล์นก็ได้มีการประกาศ Emancipation Proclamation ซึ่งเป็นการปรับสถานภาพของคนดำให้ทัดเทียมแต่เดิมคนดำเหล่านี้มักอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  แต่ปัจจุบันมีการกระจายอยู่ทั่วไป  โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆ อาทิเช่น Washington D.C.,  Chicago  แต่ที่มีมากที่สุดคงเป็นเมือง New York จากข้อมูลในปัจจุบันมีชนผิวดำในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 12.9%
 
               สำหรับชาว Hispanic หรือพวกเชื้อสายสเปนก็นับว่าเป็นเชื้อชาติที่มีอยู่จำนวนมากจำนวนหนึ่ง  คือประมาณ 12.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมด  นอกจากนี้ก็จะเป็นชาวเอเชียหรือพวกเชื้อสายแถบหมู่เกาะแปซิฟิคซึ่งมีประมาณ 3.6% สำหรับ Hawaii จะเป็นรัฐที่มีชาวพื้นเมืองหรืชนเชื้อสายญี่ปุ่นอยู่มากกว่า 1 ใน 3
 
                  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีอัตราการเติบโตของประชากร (ประมาณการปี 2007) เท่ากับ 0.894% อัตราการเกิดเท่ากับ 14.16/ประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.26/ประชากร 1,000 คน และอัตราการอพยพสุทธิ เท่ากับ 3.05/ประชากร 1,000 คน