การเมืองการปกครองของอเมริกา 
ระบบการเมืองการปกครอง
 
                ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ในรูปแบบของสหพันธรัฐ  ประกอบไปด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือ Washington D.C. ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง  โครงสร้างของรัฐบาลแห่งชาติและกิจกรรมของรัฐบาลจะถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  ในส่วนของกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดอาทิเช่น  อำนาจการจัดการด้านการศึกษา  หรือนโยบายการบำรุงรักษาถนนหนทาง  รวมถึงการดำเนินงานด้านตำรวจจะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละรัฐ  ซึ่งมีรัฐธรรมนูญและกฎหมายของตนเอง
 
                ระบบการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุด  ไม่มีนายกรัฐมนตรี  และเป็นระบบที่มีพรรคการเมืองใหญ่เพียง 2 พรรคเท่านั้น คือ พรรคเดโมแครตกับพรรคครีพับรีกัน
 
               ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆจะเป็นพรรคขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการรับเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับรัฐ  เรื่องของการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามกฎหมายจะมีการเลือกตั้งทุก 4 ปี โดยถือเอาวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันเลือกตั้ง