ระบบเศรษฐกิจของอเมริกา 

              เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีชาวอเมริกันส่วนมากเป็นประชาชนที่จัดว่าอยู่ในระดับปานกลางจำนวนประชากรที่รวยมากหรือจนมากจะมีน้อย  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญและเป็นผู้นำในธุรกิจต่างๆมากมาย
                เป็นที่ทราบกันว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบเศรษฐกิจและวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดประเทศหนึ่ง  ด้วยอัตราเติบโตของ GDP เท่ากับ 2.9% (ตัวเลขคาดการณ์ ปี2006) และมีอัตรา GDP ต่อหัวต่อปีที่สูงมากคือประมาณเท่ากับ US $43,500 ถึงแม้ว่าจะไม่สูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ก็ยังทำให้ประเทศนี้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง  มีอัตราการว่างงานที่ต่ำ  และยังมีการลงทุนด้านการพัฒนาและวิจัยในระดับสูงด้วย  เมื่อเทียบอัตราส่วนประเภทของเศรษฐกิจ  พบว่า ภาคการบริการมีอัตราส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 78.6 ทำให้ภาคเอกชนและบริษัทธุรกิจต่างๆ  มีบทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางในการตัดสินใจในการพัฒนาได้อย่างเสรีประเทศสหรัฐอเมริกามีตัวเลขประมาณของจำนวนประชากรแรงงาน 151.4 ล้านคน (รวมผู้ไม่มีงานทำ) โดยมีอัตราผู้ว่างงาน 4.8% มีตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ 2.5% มีมูลค่าการส่งออก USD 1.024 ล้านล้าน ประเทศคู่ค้าหลักที่สำคัญได้แก่ Canada 22.2% ,Mexico 12.9%, Japan 5.8%, China 5.3%, UK 4.4% (2006) และมีมูลค่าการนำเข้า USD 1.869 ล้านล้าน ประเทศคู่ค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ Canada 16%, China 15.9%, Mexico 10.4%, Japan 7.9%, Germany 4.8% (2006) โดยรัฐบาลกลางทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาการขนส่งให้บริการด้านไฟฟ้าและคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ต่อเกษตรกรและการประกันราคาพืชผลขั้นต่ำสำหรับพืชผลสำคัญ  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารและยา  ประกันเงินฝากและค้ำประกันเงินกู้  ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนสายการบินฯลฯ
                ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นป่าไม้ซึ้งเอื้ออำนวยต่อประโยชน์ด้านการพาณิชย์และช่วยป้องกันน้ำท่วม  นอกจากนี้ยังมีโลหะและแร่ต่างๆอีกมากมาย