ทัวร์แคนาดา อเมริกา Empire State of Mind 11 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์
     GO17_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์แคนาดา อเมริกา Empire State of Mind 11 วัน 7 คืน
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     11 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     96,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
***ช้อปปิ้งจุใจ ที่ Woodbury Common Premium Outlets เต็มวัน*** ***ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดา*** *** ช้อปปิ้งถนนชื่อดัง Fifth Avenue และ ไทม์ สแควร์*** ***ขึ้นตึก Empire State Building***
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60  
วันแรก กรุงเทพฯ – อาบูดาบี 
15.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัท โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.20 น. ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยเที่ยวบินที่ EY405
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอาบูดาบี้ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง อาบูดาบี – โตรอนโต
02.35 น.
ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่  EY141
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
08.50 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโตรอนโต เพียร์สัน (Toronto Pearson International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower, ทะเลสาป Ontario, พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario เป็นต้น นำท่านชมเมืองโตรอนโต ผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง(Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโตรอนโต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก  โรงแรม CHELSEA TORONTO หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โตรอนโต – ขึ้นหอคอย CN – น้ำตกไนแองการ่า 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้น หอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้ นำท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart,Sears และ The Bay 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา (Niagara Falls, Canada Side) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER
เพื่อชมวิวอันสวยงามของน้ำตกไนแอการ่าจากมุมสูง อาหารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า – บิงแฮมตัน 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือน้ำตกไนแอการ่า Hornblower Niagara Cruises เปิดให้บริการ วันที่ 1 เมษายน- 30 พฤศจิกายน 2560 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านข้ามพรมแดนแคนาดา - อเมริกา นำท่านชม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย  
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า บิงแฮมตัน – Woodbury Outlets – นิวยอร์ก 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets
กลางวัน/ค่ำ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำภายใน OUTLET ตามอัธยาศัย
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ที่พัก
โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า 

วันที่หก นิวยอร์ก – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – Empire State Building  – ไทม์ สแควร์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบน ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินเล่นย่านไทม์ สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางมหานครนิวยอร์ก ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้ายและย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด เซ็นทรัลปาร์ค – Fifth Avenue – เมืองฟิลาเดลเฟีย    
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world"
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA CHERRY HILL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด เมืองฟิลาเดลเฟีย – ทำเนียบขาว – อนุสรณ์สถานลินคอล์น  – Pentagon City Mall 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
บ่าย นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ โดยออกแบบเป็นลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินทางสู่ห้าง Pentagon City Mall ห้างชั้นนำเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆมากมาย 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN CHATILLY หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า สถาบันสมิธโซเนียน – สนามบิน 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวดและยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดงอยู่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกโดกย 2 พี่น้องตระกูล Wright 
กลางวัน 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส
17.00 น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบินกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สมควรแกเวลานำเดินทางสู่ สนามบินสนามบินวอชิงตันดัลเลส (Washington Dulles International Airport)
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY130

วันที่สิบ ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
19.15 น.
ถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY406

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ 
09.10 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

ทัวร์อเมริกา  เที่ยวอเมริกา  แพคเกจทัวร์อเมริกา  จัดทัวร์อเมริกา   ทัวร์อเมริกาคุณภาพ   ทัวร์อเมริการาคาถูก   บริษัททัวร์อเมริกา
 
 

     
 

          

www.worantex.com


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : @wtravel

อีเมลล์ tour@worantex.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551       
                         

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น 
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image